7.4 Chef-koks en de professionele teams

Hoofdstuk 7 De praktijk

Volgens het ACoR-model hebben we verschillende soorten professionals nodig: de manager en zijn of haar team. Elke chef-kok moet immers kunnen beschikken over een professioneel team van koks!
Zij zorgen voor een goed ontwerp en goede implementatie van het veranderproces.

Welke chef-kok hebben wij nodig?

Op basis van het type veranderuitdaging maken we onderscheid in drie soorten chef-koks.

  • Chef-koks met een traditionele kooktechniek (voornamelijk gericht op rationaliteit in de keuken).
  • Chef-koks die liever koken met innovatieve recepten (gericht op de uitdaging van de creatieve keuken).
  • Chef-koks die in staat zijn om met veerkracht in te spelen op de behoefte aan vernieuwing.

Chef-koks met bewezen kooktechnieken

Wanneer een interventie in het
verleden goed werkte, waarom
zouden we dan iets nieuws bedenken. De bekende benaderingen hebben bewezen waardevol te zijn en de competenties in de organisatie maken het mogelijk dit keer op keer te herhalen. De vraag die telkens aandacht verdient, is of rationeel gedrag de beste oplossing is? De chef-kok van de traditionele
keuken leidt het team op basis van bewezen kennis en ervaring.


De resilient chef-koks

De resilient chef-kok erkent de
noodzaak om over te schakelen,
van de traditionele keuken naar
de innovatieve keuken. Maar ook andersom, om de organisatie naar een nieuw evenwicht te leiden. Herkennen en doen vereisen een goed buikgevoel, marktgerichtheid en een zekere dosis geluk.

Wat is het moment om te schakelen en nieuwe interventies te starten?
• Hoe zorgt de chef-kok er voor dat zijn team, en daarmee de organisatie, begint te bewegen? Welk gedrag is daarvoor nodig?
• Welke type koks en personen moeten daarbij worden betrokken
en op welke wijze?


De innovatieve chef-kok

Is de organisatie voorbereid op
de nieuwe interventies?
• Hoe betrekt de chef-kok de
beschikbare creativiteit in
de organisatie om bij te dragen aan het creëren van oplossingen,
nieuwe benaderingen en andere alternatieven?
• Innovatieve chef-koks zijn creatief, begeleiden en inspireren
teams. Laten zich inspireren door ketenpartners en andere stakeholders. Ze initiëren nieuwe dominante coalities en zorgen voor
co-creatie.


Business professionals, als fellows in het team

Geïnspireerde en goed samenwerkende teams, waarvan de individuele leden ook als autonome professionals kunnen acteren, zijn nodig! Dit betekent een complex samenspel tussen leiderschap/management en personeel. Het faciliteren van samenwerking is nodig omdat de individuele capaciteiten ontoereikend zijn om het probleem of de veranderuitdaging aan te gaan.

Teams die zich richten op samenwerking

Arbeidsdeling en specialisatie zijn sleutelelementen waarop moderne organisaties moeten bouwen. Alle sterke punten die binnen de organisatie beschikbaar zijn, moeten zowel in een omgeving van zekerheid als onzekerheid worden gebruikt.
• In een omgeving van zekerheid om de nodige rationaliteit te benutten.
• In een omgeving waar creativiteit nodig is, is iedereen nodig; de
gecombineerde kracht vol inspiratie en succesvolle co-creatie.

Teams gebaseerd op inspiratie

Afgezien van het op samenwerking gebaseerde teamdenken zou het faciliteren van de individuele creativiteit een hoofdtaak moeten zijn voor elk team.
• Hoe kunnen we met de focus op samenwerking een omgeving
creëren waarin individuen optimaal geïnspireerd kunnen worden?
• Hoe betrekken we het hele team om out-of- the-box te denken en
het risico van ‘groepsdenken’ te vermijden? Dit om zo de innovatieve capaciteiten van alle teamleden te benutten.

Hoe kan de autonome capaciteit van de professional maximaal benut worden, om zo zoveel mogelijk nieuwe inzichten te kunnen verkennen?
• Hoe komen we tot het optimaal benutten van dit alles?


Door afzonderlijk te focussen op de rollen van individuen en teams binnen de probleemoplossende setting, is de rol van zowel chefskoks als koks duidelijk herkenbaar. De combinatie van enerzijds onderlinge samenwerking en anderzijds professionele autonomie is cruciaal voor moderne organisaties.


Wil je meer weten over dit onderwerp? Klik op onderstaande link om de e-module te lezen.

Je hebt een password nodig om toegang te krijgen tot deze e-module. Neem contact op met ons, zodat we je kunnen autoriseren voor toegang tot deze e-module.